סגור
התחבר
מגש - שירותים כלליים בעמ
טיקטקתי

תקנון טיקטקתי

 

תקנון אתר

אתר www.tiktakti.co.il מופעל ובבעלות חברת מגש שירותים כלליים בע"מ (להלן: מגש").

 

מטרת האתר הינה לספק בתשלום לגולשים/ללקוחות החברה, שירותי יצירת חוברות וקטלוגים דיגיטליים (להלן: טיק).

השירותים באתר הינם כאמור הצגת אפשרויות החברה לבניית טיק לגולש האתר במטרה שהגולש יהפוך ללקוח החברה אשר רוכש ממנה את שירותי בניית הטיק עבור וכן להשתמש בשירותים נוספים המציע האתר לגולשים.(להלן:"השירותים").

 

עצם שימושך באתר וכן רכישת טיק באמצעותו מהווה הסכמה לתנאי תקנון האתר והחברה( להלן: "התקנון").

לפיכך קרא את התקנון בעיון רב.

החברה תעשה כל שלאל ידה כדי לספק ללקוחותיה את השירותים המוזמנים על ידם ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ולשביעות רצונם המלאה בכפוף לאמור בתנאי תקנון זה.

 

תנאי התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הגולש באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי בינך לבין החברה.

תנאי התקנון מסדירים את היחסים בין החברה לבין הגולשים באתר/לקוחות החברה.

 

האתר הינו אתר תוכן המציע לגולשים רכישת שירות של בניית טיק או טיקים ע"י החברה עבור הגולש באתר לצרכיו הוא וכן שירותים נוספים נלווים כמפורט באתר.

 

במסגרת תנאי התקנון "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.
 "לקוח" – גולש אשר מזמין שירותים מהחברה.

 "החברה" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

 

כללי

1. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצד הגולש ו/או הלקוח לתקנון.
 אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאי התקנון המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי התקנון והן אשר תקבענה.

3. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

4. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ומאגרי המידע של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

 

קניין רוחני

5. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של החברה ובכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים ו/או לקוחות כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע").

6. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

7. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

 

תכני גולשים/לקוחות

8. בכפוף להוראות כל דין, כל תוכן שיועלה לאתר ו/או יוזן על ידי גולשים, ו/או ישלח לחברה כתוצאה מהזמנת השירותים ע"י הלקוח מאת החברה, לרבות קבצי חומר גלם להכנת הטיק עבור הלקוח וכן הטיק המוגמר אשר יצרה החברה עבור הלקוח ("תכני גולשים/לקוחות"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש/הלקוח שהעלה אותו כאמור או העבירו בכל דרך שהיא לחברה

9. הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתכני הגולש/הלקוח שהועלו, הוזנו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או לחברה. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח לחברה כל חומר בלתי חוקי המפר זכויות צד שלישי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לחברה.

10. הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים ובכלל זה ("תכנים אסורים"):

א. הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, תכן, מצג והתחייבות, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.

ב. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל וברגשותיו, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים.

ג.  הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או ישלח לחברה  תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.

11. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע שיוביל לביצוע פעולות בלתי חוקיות ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים.

12. הגולש מצהיר כי מטרת גלישתו היא לבחון את רכישת שירותי החברה.

13. החברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על תוכני הגולש/הלקוח, ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת,  החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר.

14. הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש/הלקוח והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים/לקוחות המועלים, נשלחים לחברה, מוזנים ו/או המופיעים באתר, לרבות מצגים ו/או התחייבויות כלשהן של מי מקהל הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים.

15. בנוסף מתחייב הגולש/הלקוח לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים, מוזנים ו/או המופיעים באתר, לרבות מצגים ו/או התחייבויות כלשהן של מי מקהל הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים.

כללי השימוש בפורומים ככל שיהיו באתר

16. מערכת הפורומים של האתר הינה במה להבעת דעה בכל נושא. המערכת מעמידה את הפורומים לרשות הגולשים כיוון שהיא רואה בה במת נאומים חופשית וכל זאת ללא פיקוח או התערבות של המערכת. העיקרון המנחה את המערכת הינו העיקרון הדמוקרטי שקובע כי מחד ניתן חופש ביטוי לכל, ומאידך, שמירה על חוקי מדינת ישראל. החברה מזמינה אתכם להביע דעתכם מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים, וזאת כדי לאפשר דיון פורה יעיל והוגן.

17. השימוש בפורומים הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על-ידי מערכת החברה. השימוש בפורומים מהווה הסכמה לכל תנאי התקנון המפורטים להלן. 

18. מערכת הפורומים כוללת, בין היתר, את הפורומים עצמם ויכול שיכללו בין היתר, תיבות אישיות, דפים אישיים, תיבות קוליות וכלים המאפשרים למשתמש במערכת להעלות טקסטים, מידע, קישורים ותכנים אחרים אל הפורומים.

19. אסור להעלות אל הפורומים תכנים שהעלאתם לפורומים ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או העלולים להסב נזק לאתר. 

20. אסור להעלות אל הפורומים תכנים במטרה לחבל בפעילות הפורומים או במהלך התקין והשוטף של הדיונים בפורומים. 

21. אסור להעלות אל הפורומים תכנים בעלי אופי מסחרי או פרסומי, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מהחברה. 

22. תכנים המועלים לפורומים חייבים להיות רלבנטיים לנושא הפורום שאליו הם מועלים. המערכת רשאית למחוק הודעות שאינן רלוונטיות, או להעבירן אל הפורום הרלוונטי. 

23. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שרות באתר לרבות כתיבה וקריאה בפורומים ובתיבות האישיות, וזאת ללא מתן התראה/הסברים לגולש מראש או בדיעבד. 

24. העלאת תכנים לרשת על-ידי משתמש מקנה לחברה רשון לפרסם ולהשתמש בתכנים כאמור, בכל דרך, באתרים שהיא מפעילה ברשת האינטרנט, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא תמורה. משתמש המעלה תכנים לרשת מצהיר כי הוא מוסמך להקנות לחברה רשון כמפורט לעיל בסעיף זה. 

25. החברה אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על הדיונים בפורומים ועל התכנים המועלים לפורומים על-ידי המשתמשים, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא לתכנים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת תכנים לפורומים מוטלת על המשתמש שהעלה אותם. 

מידע מסחרי

26. פרסום תכנים, מצגים והתחייבויות, מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר, בין של החברה ובין של צדדים שלישיים אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה או מי מטעמה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולשים, לרבות מי מקהל הלקוחות הפוטנציאלים לבין המפרסם, הספק ו/או מי מקהל המוכרים הפוטנציאלים הנוגעים בדבר ועל אחריותם.

27.  החברה לא תבדוק את התכנים, מצגים והתחייבויות במודעות המפורסמות והמופיעות באתר ובכלל זה קישורים לצדדים שלישיים, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

 

רכישת שירותים מאת החברה

28. הגולשים/הלקוחות יהיו רשאים לרכוש שירותים שונים של החברה בהתאם למפורט באתר .רכישת שירותים נעשית על ידי הזמנת השירותים כמפורט באתר וכנגד תשלום מלא ומראש ע"י הגולש/הלקוח. החברה תספק ללקוח/הגולש את השירותים הרלוונטיים אשר הוזמנו בהתאם לתנאי התקנון וסטנדרטים אשר נקבעו על ידי החברה.

29. אספקת השירותים תעשה תוך 24 שעות (בכפוף לכך שמדובר בימי עבודה רגילים דהיינו ימים א-ה). מוסכם כי איחור של עד 36 שעות נוספות לא יחשב כהפרה מצד החברה ולא תעניק ללקוח כל זכות לפיצוי כל שהוא.

30. התשלום בגין רכישת השירותים מאת החברה מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הגולש לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לביצוע העסקה.

 

ביטול

31. ביטול הזמנה שנעשתה באתר או דרכו יעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

 

הגבלת אחריות

32. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

33. אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

34. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות, לתנאי התקנון המסחריים ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתנאי התקנון, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

35. החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש, לרבות למצגים ו/או להתחייבויות כלשהן של מי מקהל הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים, לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים, למחירם, לתנאי הספקתם ולהתאמתם לדרישות ולתקנים, לחומר פרסום ולדפי מידע הקשורים בהם, אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים לרבות באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש/הלקוח  כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות ולרבות מקבלת או דחיית תכנים המוצעים ע"י מי מקהל הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים.

36. החברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

37. כל שימוש והסתמכות של הגולש/הלקוח על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

38. החברה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, , אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

39. היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.

40. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

41. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מצג והתחייבות, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

42. במידה והגולשים, לרבות מי מקהל הקונים והמוכרים הפוטנציאלים יתקשרו בינם ובינן עצמם ו/או עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים בינם ובים עצמם ו/או לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

43. לא תהיה לגולש, לרבות מי מקהל הקונים והמוכרים הפוטנציאלים כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה בגין טיב המידע התוכן, המצגים וההתחייבויות, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה.

44. פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי החברה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

ניתוק, הפסקה ושינויים

45. החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את תנאי התקנון.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי או מסיבה של כוח עליון.

46. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי התקנון.

47. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

פרטיות

48. החברה שומרת בקפדנות על פרטיות המשתמשים. למעט פרטים אישיים הנמסרים על-ידי המשתמשים עצמם, השימוש באתר הוא אנונימי, ואין לחברה את הפרטים האישיים של המשתמשים.

49. הואיל ואף מערכת בעולם אינה מאובטחת באופן מוחלט, מומלץ לא להעלות לרשת ולא להעביר באמצעותה מידע שחשיפתו עשויה לגרום למשתמש נזק כלשהו. 

50. עקב מקרים של הטרדה בעקבות פרסום מספרי טלפון, כתובות או פרטים מזהים אחרים- מומלץ לא למסור פרטים כאלה באופן שעלול לפגוע באילו מזכויות הגולש/הלקוח. 

51. מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו תידרש החברה על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה (ובכלל זה כתובות,IP במידה שאלה מצויות בידי החברה תפעל החברה על-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש. 

52. החברה רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים. 

53. הינך מסכים ונותן את רשותך לכך שמפעילי האתר ישתמשו בפרטים שמסרת במסגרת ההירשמות לאתר או במסגרת ההרשמה לכל אחד מהשירותים המוצעים על ידי האתר או כל עדכון של פרטים אלו וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES)  לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

 

שינוי התקנון
54. החברה רשאית לשנות ו'או לעדכן את התקנון ותנאיו בכל עת לפי שיקול דעתה ובלבד שהתקנון המעודכן יופיע באתר בכל עת.